Политика за защита на лични данни

Политика за защита на лични данни
ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НАСТОЯЩИЯТ УЕБ САЙТ
 
Последна актуализация на 17.03.2021
 
СЪДЪРЖАНИЕ:
1.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
2.ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ
3.ДАННИ ЗА НАДЗОРЕН ОРГАН
4.ДЕФИНИЦИЯ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
5.КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОЙТО ОБРАБОТВА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ
6.ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
7.ЦЕЛИ ПРИ СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА  ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
8.ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ
9.СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
10.ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
11.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  ПОТРЕБИТЕЛЯ
12.МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
13.СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
 
 

1.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
 
От 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
В качеството си на администратор на лични данни, 
Moderna Mama Ltd  отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.
Moderna Mama Ltd осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
 

2.ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ
 
Наименование Moderna Mama Ltd
ЕИК/БУЛСТАТ : BG205877717
Седалище и адрес на управление: Bulgaria, Plovdiv 4023, Voyvoda Rusi Slavov 2
Адрес за упражняване на дейността: Bulgaria, Plovdiv 4023, Voyvoda Rusi Slavov 2
Данни за кореспонденция: 00359892357777
E-mail: Office@thegreenbear.eu
Телефон.: 00359892357777

3.ДАННИ ЗА НАДЗОРЕН ОРГАН
 
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
 
 

4.ДЕФИНИЦИЯ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
 
Според новия регламент „лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

5.КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОЙТО ОБРАБОТВА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ
 
/ПРЯКО СЪБИРАНИ ДАННИ/
Съгласно Регламента, събираме, съхраняваме и обработваме следните предоставени от Вас данни,
име на фирмата/организацията
лично и фамилно име
информация за обратна връзка -  телефон и имейл адрес
адрес – /в случай на доставка на стоки и осъществена сделка между страните/

6.ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
 
АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ събира и обработва Вашите лични данни във връзка с дейността на дружеството – внос,  продажба, монтаж, след продажбен сервиз и гаранция  на стелажни елементи, както и на всички други продукти и услуги, свързани с оборудване на складово стопанство.
Основанията за осъществяване на тези дейности са
Изрично получено съгласие от Вас като клиент /чрез онлайн платформата на дужеството или чрез собственоръчно подписано съгласие/
Изпълнение на задълженията на АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ по договор с Вас;
Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ За целите на легитимния интерес на АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ
 
7.ЦЕЛИ ПРИ СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА  ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
 
АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка със
Регистрация за нашия безплатен бюлетин
За информиране на промоции и нови продукти
Предоставяне на оферти
Сключване на договор
Счетоводни цели
Статистически цели
Доставка на продукти и услуги
Гаранционно и извънгаранционно обслужване
 
И накрая основната цел за събирането на Вашите лични данни е за да изпълним поетите пред Вас ангажименти и да Ви предоставим услугата, която очаквате.
 
8.ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ
 
Ние няма  да разкриваме Вашата лична информация на трети страни, без Вашето изрично съгласие.
Изключение правят случаите, при които определена информация се предоставя на адвокати, агенции за събиране на вземания, митници или други държавни органи, или на правоприлагащи органи за справяне с потенциални нарушения, други нарушения на договора или незаконно поведение. Ние също така можем да разкрием информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

9.СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Вашите данни  ще бъдат съхранявани до момента, в който ни задължава закона или до изчерпване на нашите взаимоотношения, свързани с поддръжката на гаранция за закупените от нас продукти или услуги.
В момента, в който оттеглите желанието си да бъдете наш клиент, Вашите данни ще бъдат изтрити.

10.ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 
Съгласно новия Регламент за защита на личните данни (EU 2016/679 – GDPR), Вашите права по отношение на личните данни, включват:
Информираност;
Достъп до собствените ви данни;
Коригиране (ако данните са неточни);
Изтриване на Вашите лични данни (право „да бъдеш забравен“);
Ограничаване на обработването от страна на администратора;
Преносимост на личните данни между отделните администратори;
Възражение спрямо обработването на Вашите лични данни;
Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.
 
11.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  ПОТРЕБИТЕЛЯ

Ако предоставяте данни за друго лице, Ваше задължение е да информирате човека, за когото ни предоставяте данни, относно съдържанието на настоящата Политика, както и да извършите всичко друго необходимо, свързано с това предоставяне, спрямо местното законодателство.
Ваше задължение е информацията и данните, които ни предоставяте, да са верни и точни.
 
12.МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ Ви уверява,  че е предприело организационни и технически мерки, с които да защити в максимално възможна степен неоторизиран достъп или разкриване на информация. Изискваме и от контрагентите ни, доставчици на услуги, наличието на необходимото обезпечаване на сигурността на личните Ви данни.
 
13.СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чрез отмятането на чек отметка в чек бокса на страницата в настоящият уеб сайт.  “Прочетох и съм съгласен с Условията за ползване и Политика за защита на личните данни” съм съгласен предоставените от мен лични ми данни да се обработват и съхраняват спрямо указаните в документа условия.
 
 
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА “МОДЕРНА МАМА” ЕООД
 
     I.ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „МОДЕРНА МАМА“ ЕООД, ЕИК  205877717 , със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив ул. Войвода Руси Славов No 2, ет. 3, наричана по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ или КЛИЕНТИ, на електронния магазин „thegreenbear.eu”
 
     II. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНИЯ МАГАЗИН „thegreenbear.eu”
Чл. 2. Thegreenbear.eu e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет https://thegreenbear.eu, чрез, който Ползвателите могат да сключват договори за покупка и доставка на предлаганите стоки с регистрация и създаване на потребителски профил или директно чрез формата на незабавна поръчка, както и:
При поръчка КЛИЕНТЪТ се задължава да плати цената на стоката, услугите и разходите за доставка съгласно условията описани в информацията за доставка и заплащане на стоки и услуги, както и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка.
Да получават информация за нови стоки и услуги предлагани от  https://thegreenbear.eu
Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с https://thegreenbear.eu, чрез интерфейса на страницата, достъпна в Интернет.
Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата  https://thegreenbear.eu в Интернет.
Чл. 3. ДОСТАВЧИКЪТ има право да променя цените на предлаганите стоки и услуги, без необходимост от предварително уведомяване. Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.
Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата, като последната е зачеркната.
Чл. 4. (1)При липса на наличност от заявената стока ДОСТАВЧИКЪТ уведомява КЛИЕНТА за изчерпването ѝ чрез изпращане на съобщение на посочената от КЛИЕНТА електронна поща или на посочения телефон.
(2)Потребителят е длъжен своевременно да съобщи на Доставчика за настъпила промяна в предоставените данни за контакт, тъй като в противен случай изпратената информация се счита за достигнала.
(3) При посочени неверни данни – непълен или погрешен  адрес, лице за контакти и/или телефон ДОСТАВЧИКЪТ не е обвързан, от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
Чл. 5. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за допуснати грешки и неточности в публикуваната на https://thegreenbear.eu информация. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да разширява и стеснява предлаганата информация, която Потребителят има възможност да получи на интернет страницата, включително и правото на корекции на цените в магазините, както и промяна в дизайна на артикулите.
 
     III. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 6. ДОСТАВЧИКЪТ доставя стоката сам или чрез трети лица, подходящо опакована, съгласно вида ѝ. В определени случаи e възможно доставката да бъде извършена на части (например две отделни пратки).
Чл. 7. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди от коментари, мнения, публикации или други под продуктите!
Чл. 8. КЛИЕНТЪТ има право да откаже получаването или да върне стока в следните случаи:
–  Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката.
– Ако при транспортирането стоката е повредена.
– Ако е налице съществено несъответствие между поръчаната и доставената стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката се подменя в срок от 48 часа след заявката на клиента и извършен оглед за установяване на несъответствието.
Чл.9 След получаване и заплащане на стоката, Клиентът може да направи рекламация и да иска връщането на стоката и възстановяване на платената от него сума, в случай, че за стоката се установи съществен скрит дефект, като правото да се направи такава рекламация се погасява в срок до 48 часа от получаването на стоката.
 
Доставка на поръчани стоки
След като бъде направена поръчка от нашият уеб сайт, автоматизираната система уведомява потребителя с имейл за успешно приетата заявка. Доставка се прави само на успешно направени и приети от системата поръчки, които потвърдите при обаждане от наш служител. При подготвяне и обработка на поръчаната стока, потребителят бива уведомяван с имейл, че поръчката е изпълнена и съответно предадена на куриер. Доставката се извършва в рамките на следващия работен ден, освен случаите когато има официален празник и куриерската фирма не работи. Фирмата-доставчик, с която работим е Еконт Експрес, като часовете за доставка стандартно са между 9:00-17:00 часа.  Доставката се извършва до точно посочен от потребителя адрес или до офис на Еконт Експрес в съответния град. Цените за доставка до офис на куриер започват от 5.00лв и варират в зависимост от това колко артикули са поръчани и на каква стойност. Доставка до личен адрес започва от цена 6.00лв. и отново може да се промени в зависимост от броя на поръчаните артикули и тяхната стойност, както и градът или селото и други допълнителни възможности предлагани от куриерската фирма.
Ние предлагаме опция ПРЕГЛЕД, като ако поръчаната стока бъде отворена и потребителя се откаже от нея, транспортните разходи за двете посоки(отиване и връщане) се поемат от него. Също така, ако потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до офис на Еконт да получи пратката си, поръчката се счита за провалена от страна на потребителя и повече няма да бъдат приемани и обработвани негови бъдещи поръчки.
Плащане на поръчани стоки
Заплащането на поръчаната стока може да се извърши с „наложен платеж” – плащане в брой на куриера при доставката до личен адрес или до офис на фирмата-доставчик или чрез заплащане с дебитна/кредитна карта при подаване на заявката в нашия уебсайт. За всеки поръчан продукт потребителят трябва да заплати обявената му цена, както и цената за доставката на този продукт. Цените са в български лева и са валидни до изчерпване на количествата или до промяна на цената.
Връщане и рекламация
Потребителят има право на рекламация или връщане на закупена от електронния магазин стока в 14 дневен срок от получаване на стоката. При отказ от поръчката потребителят е длъжен да върне закупената стока в ненарушен търговски вид и със запазена цялост на опаковката. Също така, ако потребителят е заплатил стоката, му се възстановява платената сума за върнатата стока на посочена от него банкова сметка в срок от 30 дни след връщането на стоката. В случай, че потребителят не върне стоката, сумата която е заплатил за нея няма да му бъде възстановена докато не я върне.
Рекламации за книги и индивидуални програми НЕ СЕ ПРИЕМАТ по обясними причини.
Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните, като несъответствията може да са следните:
– производствени дефекти на стоката;
– констатирани липси на части от стоката;
– изпратена е грешна стока, различна от поръчаната;
– несъответствие с обявеното количество;
– повреда на стоката при транспортирането;
Рекламацията може да се предяви пред екипа ни в секция КЛИЕНТИ с бутон „РЕКЛАМАЦИЯ“, като едновременно с това потребителят трябва да върне стоката в упоменатия срок. При рекламация потребителят може да избере връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума или замяна за друг артикул на същата стойност или с доплащане!
 Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните условия:
– запазен добър търговски вид (стоката не е разопакована, надраскана, използвана, съсипана).
– не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.
– запазена оригинална опаковка и етикет.
Връщането на стока при отказ или рекламация, както и замяна могат да се осъществят по следния начин: 
– потребителят се задължава да използва услугите на фирмата куриер с която работи SHOP.THEGREENBEAR.EU – (Еконт Експрес)
– потребителят да изпрати стоката на посочения адрес на търговеца върху товарителницата, която е получил с пратката си, или да се свърже с нас, чрез бутон „За контакти“ за предоставяне на адрес за връщане.
– потребителят да заплати транспортните разходи и в двете посоки (отиване и връщане/ако има връщане на стока/), освен ако замяната се е наложила по вина на електронния магазин.

WhatsApp
VIber
Поръчай по VIber или WhatsApp